انجام دهنده تخصصی کلیه آزمایشها


خون شناسی

آنالیز اسپرم

پاتولوژی

غربالگری های جنین

آزمایشهای هورمونی


سرولوژی

PCR

الکتروفورز

میکروب شناسی

پنل هپاتیت